Kozan Ticaret Borsası (Kozan Commodity Exchange)
 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/8) (13.11.2022 t. 32012 s. R.G.)- 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, Feldispat (GTP: 2529.10) eklenmişti. 
 İESP SOP PROJELER FUARI- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) II. döneminde İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında uygulanmakta olan ve detay bilgilerine http://ikg.gov.tr/projeler/ipa-ii adresinden ulaşılabilecek 100’e yakın projenin ve bu projelerde elde edilen çıktıların daha geniş kitlelere ulaştırılması ve paydaşlar arasında yeni işbirliklerinin kurulması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat BİLGİN’in katılımı ile 17 Kasım 2022 tarihinde 14:00-18:00 saatleri arasında Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre Merkezinde “IESP SOP Projeler Fuarı” düzenlenecektir. 
 İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6369)- 4811.51.00.90.11 ve 4811.59.00.90.21 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan gıda ile temas eden plastik sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt ve kartonlar (yapışkan olanlar hariç) ithalatında %25 ilave gümrük vergisi getirildi; 7312.10.41.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan tel ve halatlarda ilave gümrük vergisi %5 den %25 e çıkarıldı. (Yürürlük Tarihi: 25.11.2022) 
 D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Bangladeş’e Ait İlişik Taviz Listesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6388) (11.11.2022 t. 32010 s. R.G.)- D-8 üye devletleri arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında Bangladeş e tercihli vergi oranı uygulayacağı ürünleri gösteren taviz listesinin onaylanması hk. Karar 11.11.2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 
 Kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtların hak sahiplerinin taşıtsız yurt dışına çıkışlarında usulsüzlük cezası uygulanacak- 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir: 
 Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında tarife kontenjanlarının dağıtımına ilişkin Tebliğ- 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 GTP altında sınıflandırılan naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında 6221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları yayımlanmıştır. 
 İhracat Genelgesi’nde Değişiklik- TCMB İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklikler: - Türk lirası ihracat başlıklı 9 uncu maddesinde ikinci fıkrasına son cümle eklendi. 
 ÇHC menşeli Döşemelik ve perdelik mensucatta anti-damping vergisinin değiştirilerek devamına karar verilmiştir.- Çin menşeli 54.07, 58.10, 60.05, 60.06 ve 63.03 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünleri ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/18) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin %42,44 (maksimum 5 ABD Doları/kg) olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 
 İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul esasları düzenleyen TCMB-İHRACAT GENELGESİ GÜNCELLENDİ (1/11/2022)- İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen TCMB İhracat Genelgesinde İhracat bedelinin tespiti başlıklı10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle; GB nin 22 nci hanesinde kayıtlı döviz cinsi ile ihracatçıya ödenen döviz cinsinin farklı olması halinde kapatma işlemleri için yapılacak hesaplamalarda; fiili ihraç tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurları kullanılacak. (Güncellik Tarihi: 1/11/2022) (Yürürlük Tarihi: 02.01.2023) 
 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6349) (1.11.2022 t. 32000 s. R.G.)- İthalat Rejim Kararının kısaltmalar başlığı altında yer alan D-8 satırında yapılan değişiklikle; Bangladeş Halk Cumhuriyeti D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında taviz tanınan ülkelere dahil oldu 
emya