MUHASEBE BİRİMİ

muhasebe memuru

Görev ve Yetkileri:

 

 • Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alır.
 • Borsanın ve Borsa Üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını her ortamda savunur.
 • Borsanın; Misyon, Vizyon, İlkeleri, Kalite Politikası, Stratejik Plan ve Akreditasyon doğrultusunda hareket eder
 • Aylık ve yıllık mizanlarla bilanço ve bütçe taslağının hazırlanması, tahsisatı biten veya bitmek üzere olan fasıl ve maddelere yapılacak aktarma tekliflerinin yazılı olarak Genel Sekreterliğe bildirilmesi.
 • Borsa masraflarını mevzuat ve yönetmelik hükümleri ile itaya yetkililerinin emirleri dâhilinde ödemek üzere fişlerin tanzimi ve tüm ödemelerin sarf belgelerini tetkike hazır bulunacak şekilde saklanması.
 • Borsa binası müstecirleri için kira kontratlarını tanzim etmek ve yazıhane kiraları ile Borsaya kayıtlı üyelerin aidatlarının ve depozitodan yapılan tescil işlemlerinin muntazam bir şekilde tahsilini sağlamak, zamanında tahsil olunmayanları takip etmek ve Genel Sekretere arz etmek.
 • Borsa Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerine verilebilecek huzur haklarına ve personelin ücretleri ile sosyal yardımlaşmalarına ait bordroları, sigorta bordrolarını, işsizlik sigorta bildirgesini tanzim ile tahakkuk eden istihkakları tediye etmek ve kontrolünü yapmak.
 • Yönetim Kurulu kararları ile yönetmelik hükümlerine göre yolluk ve seyahat günlüklerini tahakkuk ettirmek, tanzim olunan harcırah beyannamesini kontrol ederek tediye etmek
 • Tesisat ve demirbaşların muhafazası, bakım ve onarımı için her türlü tedbirlerin alınması, demirbaş kayıt defterinin tutulması, kayıttan düşeceklerin listesini Genel Sekretere sunmak üzere gerekli işlemlerin yapılması.
 • Servislerin kırtasiye, matbu evrak vs. malzeme ihtiyaçlarını Genel Sekreterliğe sunmak ve alınacak direktif doğrultusunda gereğini yerine getirmek.
 • Servisimizden çıkan evrakı paraf etmekle ve sonuçlandırması gecikecek iş ve belge hakkında sebepleriyle birlikte Genel Sekreterliğe bilgi vermek. Personelin devam durumlarını izlemek.
 • Çalışan ve emekli personelin hastane ve doktorlara sevk yazılarının hazırlanması, ilaç ve doktor muayene faturalarının makbuzlarının düzenlenmesi,
 • Çalışan ve emekli personelin hastahaneye/doktora gitmeleri halinde sevklerinin sağlanması, gelen faturaların kontrol edilerek ödenmesi, daha sonra fatura bedellerinin TOBB Sigorta Emekli Sandığı’ndan istenmesi hususunun yürütülmesi.
 • Her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, ihtiyaç duyulan malzemelerin temininde bulunup servislerimize ulaşmasını sağlamak.
 • Borsa Yazılım programı kullanarak, gelir- gider ve mahsup fişlerini tanzim etmek,
 • Servisimizi ilgilendiren ön muhasebe işlerini zamanlı ve düzenli bir şekilde yürütmek,
 • Tahsilât Bordrolarının bütçe ve hesap planındaki karşılığına göre içeriğinin düzenlemek,
 • Borsa yazılım programı kullanılarak, gelir- gider ve mahsup fişlerini tanzim etmek,
 • Muhasebe kayıtlarımıza giren tahsil ve tediye ile mahsup fişlerinin tanzimi ve gerektiğinde sisteme girişinin sağlanması,
 • Alınan Nakdi Teminatlara ait makbuzların tanzimi ve düzenlenmesi,
 • Çek ve Banka Teminat Mektuplarının 3 nüsha olarak alındı yazılarının hazırlanması,
 • Aylık ve yıllık mizanlarla bilânço ve bütçe taslağını rapor etmek,
 • Memurların ücret bordrolarını tanzim etmek,
 • Aylık sigorta bordrolarını tanzim etmek,
 • Aylık düzenlenen Muhtasar ve KDV Tevkifat Beyannameleri’nin elektronik ortamda tahakkukunun alınarak ödeme yapılmasını sağlamak,
 • Borsa organlarında görev alanlara verilecek huzur hakları bordrolarının tanzimini sağlamak,
 • Yönetim Kurulu Kararlarına ve yönetmelik hükümlerine göre; yolluk ve seyahat günlüklerinin harcırah beyannamelerini düzenlemek,
 • Günlük hesap kontrolü yapıp kasa bakiyesi çıkarmak,
 • Kasa bakiyesi ile kasa dökümünün eşitliğini kontrol etmek,
 • Kasa hesabının muhasebe ile tutarlılığını ölçmek için muhasebe ile hesap karşılaştırması yapmak,
 • Gün içerisinde yapılan tüm tescillerin ve diğer işlemlerin Kasa Alındı makbuzlarını kesmek, kesilen tüm makbuzları tahsilat bordrosuna işleyip muhasebeye göndermek,
 • Üyelerimizin tescil işlemlerine istinaden aldığımız teminatların ( Teminat Mektupları, Çekler, Dövizler ve Nakitler) takibini sağlamak,
 • Kaydı henüz gerçekleşmemiş kişilerin, üye kaydı gerçekleşene kadar kaydiye ücretlerini kasada muhafaza etmek. Kaydı gerçekleştikten sonra makbuzunu kesip muamelat servisine göndermek,
 • Vadeli hesaplardan çekilen paraları ve çek tahsilâtlarını gelir olarak kasaya aktarmak,
 • Günlük nakit akışını sağlayacak kadar parayı kasada tutup kalan kısmı kapanış öncesi bankaya yatırmak,
 • Günlük gelir-gider kontrolü yapmak,
 • Çek ile yapılacak ödemeler ve depozito için Çek Giriş Makbuzu kesmek,
 • Servisi ilgilendiren yazışmaları yapmak,
 • Personel özlük dosyalarını düzenler ve saklar, ayrıca personelin terfi, sicil, izin, emeklilik ve ayrılma gibi özlük işlerini takip eder,
 • İşe yeni başlayan personelin giriş işlemlerini ve oryantasyon eğitimlerini başlatarak tamamlanmasını sağlar.
 • Personelin yıllık eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlamak.
 • Eğitim kayıtlarının tutulması ve değerlendirilmesini yapmak.
 • Yıllık bazda personel memnuniyet anketleri düzenlemek.
 • Personel performans ölçümlerinin yılık bazda yapılmasını sağlamak..
 • Personelin mesai saatlerine uymasını kontrol etmek. (takibi)
 • Stok kontrolü ve satın alma kayıtlarını tutmak
 • Borsada çalışacak insan gücünün sayısını ve niteliğini, çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları planlamak ve yürütmek.
 • Başkanlıkça ve Genel Sekreterliğimizce verilecek diğer görevleri yerine getirme gayretinde bulunmak.
1 10 296751 44.221.70.232