MUAMELAT BİRİMİ

muamelat memuru

Görev ve Yetkileri:

 

 • Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alır.
 • Borsanın ve Borsa Üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını her ortamda savunur.
 • Borsanın; Misyon, Vizyon, İlkeleri, Kalite Politikası, Stratejik Plan ve Akreditasyon doğrultusunda hareket eder
 • Yeni kayıt olacak firmaların adresilerinin tespit edilmesi ve tespit tutanağı düzenlenmesi için Tescil Memurluğu’na bildirir.
 • Genel Sekreterlikçe ve Yönetim Kurulunca üyelik kaydına karar verilen üyenin kaydının, Üye Sicil Defteri’ne, Borsa Yazılım Programına ve TOBB Üye Sicil Modülü’ne kayıt eder.
 • Yönetim Kurulu Kararıya üyelik kaydının silinmesine karar verilen üyenin kaydını, Üye Sicil Defteri, Borsa Yazılım Programı ve TOBB Üye Sicil Modülü’nden siler.
 • Üyelik kaydı yapılan üyeye Borsaya kaydının yapıldığına dair bir belge düzenler, paraf eder ve Genel Sekreterin imzası alındıktan sonra tebligatının yapılmasını sağlar
 • Üyelere talepleri halinde Üye Kayıt Sureti düzenler ve imzalayarak üyeye teslim eder
 • Üyelerin sicil dosyalarını düzenler ve saklar.
 • Meclis ve Yönetim Kurulu Kararları’nı ilgili organ defterlerine yapıştırır.
 • Muamelat servisine gelen yazıları kontrol eder ve Resmi Yazışma Kuralları çerçevesinde cevap verilmesini sağlar.
 • Meclis ve Yönetim Kurulu Hazirun Cetveli’ni hazırlar ve dosyalanmasını sağlar.
 • Borsa üyeleri, ajan ve simsarlarının kayıt ve terkin işlemlerini düzenler.
 • Askıya alınacak ve askıdan indirilecek üyelerin bilgilerini ortak veri tabanında günceller.
 • Her yıl Ocak ayı içerisinde Askıya alınacak üyelerin tespit edilmesi için ilgili servislerden bilgi ister.
 • Her yıl Ocak ayı içerisinde Vergi Daireleri nezdinde üye kayıtlarını günceller.
 • Başkanlık, Genel Sekreterliklikçe verilen görevleri yerine getirir
 • Valilik tarafından istenen “Bilgi Edinme Kanunu” çerçevesinde borsaca verilen cevabı yazıların envanterini çıkarıp tevdi edilmesini sağlamak,
 • Gelen ve giden evrak defterlerini kanuni süresi kapsamında muhafaza etmek,
 • Giden evrakları dosyalamak ve muhafaza etmek ve ilgili servislere birer nüshalarını vermek,
 • Gelen ve giden evrak defterlerini numaralandırmak,
 • Borsamıza gelen ve Borsamızdan giden evrakların ilgili defterlere mevzuat dâhilinde kaydetmek,
 • Borsaya gelen evrakların kayıt edildikten sonra havale edilmek üzere Genel Sekreterliğe sunmak,
 • Borsadan çıkacak evrakları gidecekleri adres doğrultusunda etiketlendirip posta veya kargoya vermek, aciliyet arz ediyorsa öncelikle faks çekmek,
 • Giden evrakların birer nüshalarının ilgili servislere verilmesinden sonra birer nüshalarını dosyalamak ve muhafaza etmek,
1 104 300420 44.222.64.76